Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

w programie lojalnościowym My Ariston.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.

Organizatorem programu My Ariston, który przetwarza dane w imieniu Administartora jest MPL Verbum SA, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział KRS pod numerem KRS 0000372990.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości odnośnie danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych po adresem mailowym customerservice.pl@aristonthermo.com lub ido@verbum.com.pl

Twoje podstawowe dane osobowe

Gdy zakładasz konto w programie na www.myariston.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:

 • adres e-mail i numer telefonu,
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy i NIP,
 • adres korespondencyjny
 • adres prowadzonej działalności gospodarczej

Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy uczestnictwa w programie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Nie profilujemy

Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis www.myariston.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.

Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (ido@verbum.com.pl).

Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.

Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:

 1. cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 2. jakie dane osobowe przetwarzamy;
 3. komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
 4. jak długo będziemy przechowywać Twoje dane;
 5. przysługujące Ci prawa: prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych.

Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych. 

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:

 1. gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – do czasu, aż zweryfikujemy to twierdzenie;
 2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;
 3. gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację – na czas oceny, czy nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny względem podstaw uzasadniających Twój sprzeciw.

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:

 1. Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy;
 2. wycofałeś udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie istnieją inne podstawy do dalszego ich przetwarzania;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację, a nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny, albo gdy wniosłeś sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingowych;
 4. przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte celem wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.

Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.

Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe

Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.

Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.

Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.

Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

Dbamy o to, by Twoje dane zostały prawidłowo zabezpieczone przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniekształceniem, zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

Cookies

Serwis www.myariston.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies.

Pliki cookies pozwalają nam na pozyskanie informacji na temat urządzeń, z których korzystają użytkownicy serwisu.

Pliki cookies serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Urządzenia, na które pobrano cookies, przesyłają nam następujące informacje o Twojej aktywności: typ i ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, data i godzina wizyty w serwisie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny nr IP oraz strona, z której nastąpiło wejście do serwisu.

Przetwarzamy te informacje wyłącznie w celach statystycznych i w celu analizy zachowań korzystających z serwisu użytkowników.

Na podstawie danych zebranych przez cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.

Poinformujemy Cię o wykorzystywanych w serwisie cookies poprzez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego na stronie serwisu. Dalsze korzystanie przez Ciebie z serwisu będziemy rozumieć jako akceptację korzystania z cookies, chyba że obsługę plików cookies wyłączyłeś w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Pliki cookies zapisywane są przez serwer na Twoim komputerze. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności", a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Nasz serwis może wykorzystywać zarówno sesyjne pliki cookies – tj. pliki, które istnieją wyłącznie w czasie trwania sesji przeglądarki, jak i stałe pliki cookies – tj. pliki, które istnieją również po zakończeniu sesji przeglądarki.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów; wirusy nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników tą drogą.

Za pośrednictwem naszego serwisu mogą być przesyłane cookies osób trzecich, na przykład firm pomagających nam w opracowywaniu statystyk dotyczących korzystania z serwisu.

Tajemnica telekomunikacyjna

Zapewniamy Ci ochronę w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w szczególnych przepisach.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Zmiany Polityki Prywatności

Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności, jeżeli dojdzie do zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym.

KONTAKT

Infolinia (poniedziałek - piątek / 9:00 - 17:00)
Telefon: 500 171 472 
E-mail: info@ariston-oneteam.pl