Produkty Mundial

I. Postanowienia ogóle

1. Akcja specjalna prowadzona jest pod nazwą „KIBICUJEMY NASZYM!”, zwana dalej „Akcją specjalną”.
2. Organizatorem Akcji specjalnej jest firma MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 45A, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096096, o kapitale zakładowym 244 444,40 zł, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 778-12-26-405 oraz regonem 630922602, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
3. Uczestnikami Akcji specjalnej są Firmy Instalacyjne, które biorą udział w Programie My Ariston reprezentowane w Akcji specjalnej przez osoby zgłoszone do programu jako reprezentanci danej Firmy Instal cyjnej.
4. Czas trwania Akcji specjalnej: 04.06 – 28.06.2018 r.
5. Akcja promocyjna przeprowadzona zostanie na stronie internetowej programu prowadzonej przez Organizatora: www.myariston.pl

II. Warunki uczestnictwa w akcji specjalnej

1. Uczestnikiem Akcji specjalnej na warunkach określonych w Regulaminie, może być każdy uczestnik programu „My Ariston” skierowanego do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w branży Instalacyjnej oraz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w branży Instalacyjnej. Zasady Programu szczegółowo określa regulamin Programu, który dostępny jest na stronie www.myariston.pl.
2. Przystąpienie do Akcji specjalnej równoznaczne jest z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Akcji specjalnej w całości i zobowiązaniem Uczestnika Akcji do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik Akcji spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji specjalnej.
3. W przypadku spełnienia warunku opisanego w p. II, ppt. 1. Uczestnicy biorą udział w Akcji specjalnej.
4. Konkurs prowadzony będzie na stronie: www.myariston.pl w terminie określonym w p.I, ppt.4. niniejszego regulaminu.

III. Zakłady

1. Zakładem jest wytypowanie przez Uczestnika dokładnego wyniku meczu oraz wskazanie drużyny, która wygra dany mecz w Akcji specjalnej na stronie www.myariston.pl.
2. Uczestnik obstawiając dokładny wynik oraz wskazując zwycięską drużynę może zdobyć:
A. 250 punktów za wytypowanie dokładnego wyniku meczu (w przypadku meczów Polski z Senegalem oraz Kolumbią)
B. 100 punktów za wytypowanie zwycięskiej drużyny (w przypadku meczów Polski z Senegalem oraz Kolumbią)
C. 500 punktów za wytypowanie dokładnego wyniku meczu (w przypadku meczu Polski z Japonią)
D. 200 punktów za wytypowanie zwycięskiej drużyny (w przypadku meczu Polski z Japonią)
3. Każdy mecz można obstawiać wiele razy.
4. Uczestnik otrzymuje prawo do obstawienia 1 wybranego meczu po zarejestrowaniu na stronie Programu www.myariston.pl minimum 2 kotłów marki Ariston. Lista produktów, których zarejestrowanie daje prawo do obstawiania znajduje się w punkcie VII tego regulaminu.
5. Akcja specjalna rozpoczyna się z dniem 04.06.2018 r. i jest zakończona z dniem 28.06.2018 r.
Istnieje możliwość obstawienia tylko tych meczy, które się jeszcze nie rozpoczęły.
Terminarz:
Od 04.06.2015 do 28.06.2018 do godziny 16.00 – można obstawiać poniższe mecze:
19/06/2018: Polska – Senegal /17:00/
24/06/2018: Polska – Kolumbia /20:00/
28/06/2018: Polska – Japonia /16:00/
6. Zakłady będą zaakceptowane tylko pod warunkiem, iż żadne z typowanych zdarzeń nie rozpoczęło się przed terminem określonym na stronie internetowej Programu, ani nie zakończyło się po wyznaczonym terminie.
7. Uczestnik jest odpowiedzialny za szczegółowe sprawdzenie poprawności składanego przez niego zakładu. Wszelkie pomyłki, niezgodności wynikające z winy uczestnika, a zgłaszane po zatwierdzeniu zakładu nie będą uwzględniane.
8. Z chwilą zawarcia zakładu klient wyraża zgodę na udział w zakładach na warunkach określonych niniejszym regulaminem i szczegółowych zasadach gry dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do:
• odmowy przyjęcia zakładu składanego przez Uczestnika,
• zakończenia przyjmowania zakładów w dowolnym momencie gry,
• ograniczenia lub zwiększenia wysokości stawki punktowej za jeden zakład.
10. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie www.myariston.pl oraz w siedzibie Organizatora.

IV. Ustalenia dotyczące wygranych

1. Prawo do wygranej występuje w przypadku poprawnego wytypowania wyników poszczególnych obstawionych zdarzeń i dotrzymaniu odpowiednich postanowień niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik otrzymując punkty za wskazanie dokładnego wyniku meczu lub punkty za wskazanie drużyny zwycięskiej w Programie My Ariston, może te punkty zamienić na przelew na kartę VISA lub na zakup kotła z dopłatą w Promocji 10+1 wg. zasad zapisanych w regulaminie Programu My Ariston.

V. Oficjalny wynik

1. Wynik zdarzenia objętego akcją zakładów jest uznany przez Organizatora, gdy został uzyskany z wiarygodnych źródeł.
2. Dla wszystkich obstawianych zdarzeń za oficjalny wynik uważa się rezultat zdarzenia uzyskany zgodnie
z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie współzawodnictwa, tu: dla zakładów dotyczących zdarzeń rozgrywanych w regulaminowym czasie gry tj. mecz piłki nożnej, za oficjalny uznaje się wynik uzyskany po upływie regulaminowo określonego czasu gry.

VI. Inne postanowienia regulaminu

1. Materiały reklamowe Akcji specjalnej mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji specjalnej przez Uczestników biorących już udział w Akcji specjalnej. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestników o jego zmianie.
4. Wszystkie pytania dotyczące Akcji specjalnej można kierować na adres Organizatora.
5. Niniejszy regulamin zyskuje powyższe brzmienie dniem 04.06.2018 r.

VII. Lista produktów, których zarejestrowanie daje prawo do obstawiania.

Kotły kondensacyjne wiszące
Nazwa urządzenia Kod urządzenia
ALTEAS ONE NET 24 3301058
ALTEAS ONE NET 30 3301059
ALTEAS ONE NET 35 3301060
GENUS ONE NET 24 3301113
GENUS ONE 24 3301018
GENUS ONE 30 3301019
GENUS ONE 35 3301020
GENUS ONE SYSTEM 24 3301027
GENUS ONE SYSTEM 30 3301028
GENUS ONE SYSTEM 35 3301029
CLAS ONE NET 24 3301116
CLAS ONE 24 3301021
CLAS ONE SYSTEM 24 3301031
CLAS B PREMIUM EVO 24 EU 3300608
CLAS B PREMIUM EVO 35 EU 3300609
CLAS PREMIUM EVO 24 EU 3300697
CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU 3300702
GENUS PREMIUM EVO 24 EU 3300704
GENUS PREMIUM EVO 30 EU 3300705
GENUS PREMIUM EVO 35 EU 3300706
GENUS PREMIUM EVO HP 100KW EU 3581567
GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU 3581568
GENUS PREMIUM EVO HP 150KW EU 3581569
GENUS PREMIUM EVO HP 45KW EU 3581564
GENUS PREMIUM EVO HP 65KW EU 3581565
GENUS PREMIUM EVO HP 85KW EU 3581566
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU 3300709
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 30 EU 3300710
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 35 EU 3300711
Kotły kondensacyjne stojące
Nazwa urządzenia Kod urządzenia
GENUS PREMIUM EVO FS 25 EU 3300714
GENUS PREMIUM EVO FS 35 EU 3300715
GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 25 EU 3300717
GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 35 EU 3300718

KONTAKT

Infolinia (poniedziałek - piątek / 9:00 - 17:00)
Telefon: 500 171 472 
E-mail: info@ariston-oneteam.pl