Program

 


Wydany w dniu 25.05.2022 r. przez Organizatora Programu „MY ARISTON” – spółkę MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, NIP: 7781226405, o kapitale zakładowym w wysokości 244 444,40 zł opłaconym w całości (dalej: Organizator).

 

Organizator, na podstawie § 7 pkt 8 i 13 Regulaminu Programu, postanawia wydać aneks do Regulaminu i skrócić czas trwania Programu oraz określić zasady dotyczące wymiany Punktów i wydawania Nagród w związku z jego wcześniejszym zakończeniem.

 

   § 1.

ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA PROGRAMU

 

1. Organizator informuje, że Uczestnicy mogą kupować i dokonywać rejestracji Towarów Objętych Programem do dnia 27 czerwca 2022 r. Jednocześnie, ostateczny termin wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Nagrody upływa 30 czerwca 2022 r., z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego aneksu. Wydanie Uczestnikom Nagród zamówionych w Programie nastąpi ostatecznie do dnia 14 lipca 2022 r. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane do 21 lipca 2022 r.

 

2. Jednocześnie Organizator informuje, że począwszy od dnia 25 lipca 2022 r. Uczestnicy Programu mogą przystąpić do jego kolejnej edycji przeprowadzanej pod nazwą „ARISTON ONE TEAM PARTNER” na zasadach określonych w odrębnych regulaminie dostępnym na platformie ariston-oneteam.pl. Warunkiem przystąpienia do kolejnej edycji Programu jest zalogowanie się do swojego Konta w Programie przy wykorzystaniu nowych danych do logowania przekazanych przez Organizatora oraz zapoznanie się z nowymi zasadami Programu i zaakceptowanie jego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, które pojawi się po zalogowaniu się do Konta.

 

3. W związku z możliwością kontynuowania udziału w kolejnej edycji Programu Organizator przewidział następujące zasady dotyczące wymiany Punktów zgromadzonych w Programie:

a) w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do 24 lipca 2022 r. Uczestnik zachowuje dostęp do platformy Programu „MY ARISTON”, przy czym dostęp ten jest ograniczony jedynie do informacji na temat aktualnego statusu realizacji zamówienia na Nagrodę oraz salda Punktów.

b) W przypadku Uczestnika, który w terminie do 22 grudnia 2022 r. nie zdecydował się kontynuować udziału w kolejnej edycji Programu (tj. nie spełnił warunków wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszego aneksu) Punkty zgromadzone na koncie i niewymienione na Nagrody do dnia 30 czerwca 2022 r. zostają anulowane i usunięte z konta Uczestnika, a Uczestnikowi nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia o ich przywrócenie, przedłużenie terminu ich ważności lub wymiany na Nagrodę (w tym ekwiwalent pieniężny).

c) Punkty Uczestnika, który potwierdził swój udział w kolejnej edycji Programu zostaną przeniesione i zasilą konto Uczestnika w nowej edycji. Organizator przenosi Punkty przy zastosowaniu zasady, że liczba Punktów dostępna na koncie Uczestnika (na dzień 30 czerwca 2022 r.) zostaje podzielona przez 5, a wynik zaokrąglany jest do pełnego Punktu w dół. Punkty przeniesione do kolejnej edycji Programu mogą zostać wymienione w okresie od 25 lipca 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. na Nagrody znajdujące się w katalogu nagród dostępnym na platformie ariston-oneteam.pl, z wyłączeniem Nagród objętych ofertą „10+1”, których zamówienie możliwe jest w terminie do 30 listopada 2022 r. Po tym terminie Punkty przeniesione z poprzedniej edycji Programu tracą swoją ważność i zostają usunięte z konta Uczestnika, a Uczestnikowi nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia o ich przywrócenie, przedłużenie terminu ich ważności lub wymiany na Nagrodę (w tym ekwiwalent pieniężny).

d) Wartości Nagród znajdujących się w katalogu nagród w nowej edycji Programu również zostaną przeliczone przy zastosowaniu dzielnika 5 (tj. ich wartość będzie odpowiadała 1/5 wartości punktowej nagród w porównaniu z obecną edycją Programu).

 

4. W pozostałym zakresie zasady dotyczące przeprowadzania Programu, w tym zwłaszcza sposób rejestrowania zakupów Produktów i zasady przyznawania Punktów, nie ulegają zmianie. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące zmiany zasad Programu Uczestnicy mogą kierować na adres e-mail Organizatora: info@myariston.pl

 

5. Aneks wchodzi w życie w ciągu miesiąca od daty jego wydania.

KONTAKT

Infolinia (poniedziałek - piątek / 9:00 - 17:00)
Telefon: 500 171 472 
E-mail: info@ariston-oneteam.pl