Program

 


Wydany w dniu 25.05.2022 r. przez Organizatora Programu „MY ARISTON” – spółkę MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, NIP: 7781226405, o kapitale zakładowym w wysokości 244 444,40 zł opłaconym w całości (dalej: Organizator).

 

Organizator, na podstawie § 7 pkt 8 i 13 Regulaminu Programu, postanawia wydać aneks do Regulaminu i skrócić czas trwania Programu oraz określić zasady dotyczące wymiany Punktów i wydawania Nagród w związku z jego wcześniejszym zakończeniem.

 

   § 1.

ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA PROGRAMU

 

1. Organizator informuje, że Uczestnicy mogą kupować i dokonywać rejestracji Towarów Objętych Programem do dnia 27 czerwca 2022 r. Jednocześnie, ostateczny termin wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Nagrody upływa 30 czerwca 2022 r., z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego aneksu. Wydanie Uczestnikom Nagród zamówionych w Programie nastąpi ostatecznie do dnia 14 lipca 2022 r. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane do 21 lipca 2022 r.

 

2. Jednocześnie Organizator informuje, że począwszy od dnia 25 lipca 2022 r. Uczestnicy Programu mogą przystąpić do jego kolejnej edycji przeprowadzanej pod nazwą „ARISTON ONE TEAM PARTNER” na zasadach określonych w odrębnych regulaminie dostępnym na platformie ariston-oneteam.pl. Warunkiem przystąpienia do kolejnej edycji Programu jest zalogowanie się do swojego Konta w Programie przy wykorzystaniu nowych danych do logowania przekazanych przez Organizatora oraz zapoznanie się z nowymi zasadami Programu i zaakceptowanie jego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, które pojawi się po zalogowaniu się do Konta.

 

3. W związku z możliwością kontynuowania udziału w kolejnej edycji Programu Organizator przewidział następujące zasady dotyczące wymiany Punktów zgromadzonych w Programie:

a) w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do 24 lipca 2022 r. Uczestnik zachowuje dostęp do platformy Programu „MY ARISTON”, przy czym dostęp ten jest ograniczony jedynie do informacji na temat aktualnego statusu realizacji zamówienia na Nagrodę oraz salda Punktów.

b) W przypadku Uczestnika, który w terminie do 22 grudnia 2022 r. nie zdecydował się kontynuować udziału w kolejnej edycji Programu (tj. nie spełnił warunków wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszego aneksu) Punkty zgromadzone na koncie i niewymienione na Nagrody do dnia 30 czerwca 2022 r. zostają anulowane i usunięte z konta Uczestnika, a Uczestnikowi nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia o ich przywrócenie, przedłużenie terminu ich ważności lub wymiany na Nagrodę (w tym ekwiwalent pieniężny).

c) Punkty Uczestnika, który potwierdził swój udział w kolejnej edycji Programu zostaną przeniesione i zasilą konto Uczestnika w nowej edycji. Organizator przenosi Punkty przy zastosowaniu zasady, że liczba Punktów dostępna na koncie Uczestnika (na dzień 30 czerwca 2022 r.) zostaje podzielona przez 5, a wynik zaokrąglany jest do pełnego Punktu w dół. Punkty przeniesione do kolejnej edycji Programu mogą zostać wymienione w okresie od 25 lipca 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. na Nagrody znajdujące się w katalogu nagród dostępnym na platformie ariston-oneteam.pl, z wyłączeniem Nagród objętych ofertą „10+1”, których zamówienie możliwe jest w terminie do 30 listopada 2022 r. Po tym terminie Punkty przeniesione z poprzedniej edycji Programu tracą swoją ważność i zostają usunięte z konta Uczestnika, a Uczestnikowi nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia o ich przywrócenie, przedłużenie terminu ich ważności lub wymiany na Nagrodę (w tym ekwiwalent pieniężny).

d) Wartości Nagród znajdujących się w katalogu nagród w nowej edycji Programu również zostaną przeliczone przy zastosowaniu dzielnika 5 (tj. ich wartość będzie odpowiadała 1/5 wartości punktowej nagród w porównaniu z obecną edycją Programu).

 

4. W pozostałym zakresie zasady dotyczące przeprowadzania Programu, w tym zwłaszcza sposób rejestrowania zakupów Produktów i zasady przyznawania Punktów, nie ulegają zmianie. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące zmiany zasad Programu Uczestnicy mogą kierować na adres e-mail Organizatora: info@myariston.pl

 

5. Aneks wchodzi w życie w ciągu miesiąca od daty jego wydania.

Dziękujęmy Wszystkim Instalatorom za udział w Rankigu Świątecznym i gratulujemy Zwycięzcom!

Ranking trwał od godziny 12.00, dnia 05.11.2018 r. do godziny 23.00, dnia 30.11.2018 r.

W rankingu liczyliśmy punkty za kotły oraz pompy Ariston, zakupione i zarejestrowane w Programie w trakcie trwania rankingu. 

Wróć do artykułu o Rankingu Świątecznym tutaj >>>

REGULAMIN Konkursu wiedzy z zakresu produktów i technologii z branży grzewczej o nazwie „MY ARISTON”.

§ 1
Pojęcia

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin - dokument określający zasady uczestnictwa w Konkursie wiedzy z zakresu produktów i technologii z branży grzewczej o nazwie „MY ARISTON”, realizowanym każdego dnia w okresie od 12.01.2022 r. do 22.12.2022 r. wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników Programu Motywacyjnego „MY ARISTON Kompania Grzewcza”, zwanego dalej Programem „MY ARISTON”, organizowanego przez MPL Verbum SA, którzy ponadto spełniają warunki niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Konkursu - MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372990, kapitał zakładowy: 244 444,40 zł.,
3. Sponsor Konkursu: AristonThermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-408, ul. Pocieszka 3
4. Cel Konkursu – cel Konkursu stanowi promowanie wiedzy i podnoszenie kompetencji uczestników z zakresu produktów i technologii z branży grzewczej poprzez wyłonienie każdego dnia Laureatów Konkursu, którzy danego dnia wykażą się najlepszą wiedzą i udzielą najszybciej, licząc od momentu rozpoczęcia Konkursu, poprawnych odpowiedzi na pytanie lub pytania Konkursowe. Uczestnicy w ramach Konkursu rywalizują o Nagrody, o których mowa
w ust. 6 poniżej.
5. Punkty Promocyjne – punkty naliczone Uczestnikom zgodnie z regulaminem Programu
Motywacyjnego „MY ARISTON”
6. Nagrody – nagrody w Konkursie stanowią zasilenia pieniężne kart pre-paid w wysokości odpowiednio: 450 zł - Nagroda I-szego Stopnia, 240 zł - Nagroda II-go Stopnia, 225 zł - Nagroda III-go Stopnia, 180 zł - Nagroda IV-go Stopnia, 150 zł - Nagroda V-go Stopnia, 125 zł - Nagroda VI-go Stopnia, 75 zł - Nagroda VII-go Stopnia. Przekazanie nagród nastepuje na drodze wymiany, na odpowiednią wartość zasilenia karty pre-paid, punktów promocyjnych uzyskanych przez Uczestnika w programie MY ARISTON i będących w momencie gry
o nagrody w Konkursie w jego dyspozycji,
7. Liczba nagród możliwych do zdobycia każdego dnia trwania Konkursu jest ograniczona (limit nagród) i wynosi odpowiednio: 20 Nagród I-go Stopnia, 25 - Nagród II-go Stopnia, 30 Nagród III-go Stopnia, 35 Nagród IV-go Stopnia, 40 Nagród V-go Stopnia, 45 nagród, Nagród VI-go Stopnia, 50 Nagród VII-go Stopnia.
8. Strona Internetowa Konkursu - strona stworzona na potrzeby Konkursu, dostępna pod adresem www.myariston.pl , działająca w trakcie trwania Konkursu.

§ 2
Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie zarejestrowany uczestnik Programu Motywacyjnego „MY ARISTON”, organizowanego przez MPL Verbum SA, który ponadto spełnia warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności, warunek określony w ust. 3 poniżej.
2. Udział w Konkursie jest dla Uczestników dobrowolny.
3. Do udziału w Konkursie w danym dniu jego trwania Uczestnik może przystąpić w dowolnym momencie, od 12.01.2022 r. do 22.12.2022 r., pod warunkiem zgromadzeniu w Programie „MY ARISTON” i posiadania na swoim koncie w Programie iloci punktów promocyjnych odpowiadającej wartości Nagrody w Konkursie, o którą Uczestnik zamierza grać.
4. Gra o nagrody w Konkursie w każdym dniu jego trwania polega na tym, że Uczestnik po zalogowaniu się na stronie internetowej Konkursu www.myariston.pl za pomocą loginu i hasła otrzymanego od Organizatora, wybiera nagrodę, o którą chce grać, klikając na pole z napisem „Gram o nagrodę” umieszczone przy wizerunku danej Nagrody. Następnie odpowiada na zadane mu pytanie lub pytania konkursowe poprzez wybranie właściwej jego zdaniem odpowiedzi spośród kilku podanych propozycji lub samodzielne wpisanie odpowiedzi w odpowiednim polu formularza i zatwierdzenie odpowiedzi przyciskiem „Wyślij”. Momentem udzielenia odpowiedzi na pytanie lub pytanie konkursowe jest moment zarejestrowania przez serwer Organizatora Konkursu wypełnionego i zatwierdzonego formularza z odpowiedziami Uczestnika na pytanie lub pytania konkursowe.
5. Uczestnik może grać o nagrody w każdym dniu trwania Konkursu, o ile w tym dniu spełnia warunki niniejszego regulaminu, w tym warunek określony w ust. 3., przy czym w jednym dniu trwania konkursu Uczestnik może zagrać o nagrodę tylko jeden raz.
6. Każdy dzień Konkursu trwa od godz. 00:01 do 24:00.
7. Laureatami Konkursu w ramach poszczególnych limitów nagród, zostaną Uczestnicy, którzy wykażą się najlepszą wiedzą z dziedziny technologii i produktów z branży grzewczej, to jest osoby, które danego dnia najszybciej – licząc od godziny rozpoczęcia Konkursu w danym dniu - udzielą prawidłowych odpowiedzi na zadane im pytanie lub pytania Konkursowe, Liczba Laureatów Konkursu w danym dniu Konkursu nie może przekroczyć liczby (limitu nagród) wskazanej w par. 1 ust. 8 dla poszczególnych kategorii nagród.
8. Konkurs w danym dniu jego trwania ulega rozstrzygnięciu i zakończeniu w momencie, gdy laureatom przyznane zostaną wszystkie nagrody w ramach limitów nagród wskazanych w par.. 1 ust. 8 lub o godzinie 24.00 danego dnia. Nagrody, które nie zostały wygrane w danym dniu przepadają i nie zwiększają limitów nagród w kolejnych dniach trwania Konkursu.
9. Nagroda wybrana przez Uczestnika, który został laureatem Konkursu w danym dniu, zostanie dostarczona Uczestnikowi przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wyłonienia laureatów Konkursu, w formie przelewu na przedpłaconą kartę pre-paid, a konto punktowe Uczestnika Konkursu w Programie Motywacyjnym „MY ARISTON” zostanie pomniejszone o odpowiadającą wartości nagrody ilość punktów promocyjnych: Nagroda
I-szego Stopnia – 900 Punktów Promocyjnych, Nagroda II-go Stopnia – 480 Punktów Promocyjnych, Nagroda III-go Stopnia – 450 Punktów Promocyjnych, Nagroda IV-go Stopnia – 360 Punktów Promocyjnych, Nagroda V-go Stopnia – 300 Punktów Promocyjnych, Nagroda VI-go Stopnia – 250 Punktów Promocyjnych, Nagroda VII-go Stopnia – 150 Punktów Promocyjnych.

§ 3
Opodatkowanie nagród otrzymywanych przez Uczestników

1. Nagrody Konkursowe uzyskane przez Uczestników Konkursu, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanycm podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości Nagrody, pobieranym i odprowadzanym przez organizatora. W związku z tym każda nagroda wydawana przez Organizatora Konkursu zostanie przed jej przekazaniem Uczestnikowi pomniejszona o wartość podatku dochodowego (10% wartości nagrody), który zostanie przesłany do odpowiedniego urzędu skarbowego.

§ 4
Postępowanie reklamacyjne

2. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w danym dniu jego trwania.
3. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Konkursu: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, faksem na numer 61-8250781 lub mailowo na adres poczty elektronicznej biuro@verbum.com.pl. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Organizatora wiadomości emailem. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie i nie dłuższym niż 10 dni roboczych (termin podstawowy) od daty zgłoszenia reklamacji.
5. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Partnera i Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. W przypadku kwestii nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują zasady Programu Motywacyjnego „MY ARISTON”, w ramach którego organizowany jest niniejszy Konkurs.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego „MY ARISTON”, w szczególności
w celach przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, opublikowania listy Laureatów na stronie internetowej Konkursu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród Laureatom.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla celów i w sposób, opisany w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, lecz ich nie wyrażenie uniemożliwia udział
w Konkursie.
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych odbywa się przed
zalogowaniem się na Stronie Internetowej Konkursu www.myariston.pl
Właśnie znalazłeś się w elitarnym gronie Instalatorów Ariston!

Doceniamy Twój profesjonalizm i znajomość branży, dlatego już dziś zapraszamy Cię do udziału w ekskluzywnym Programie MY ARISTON.

5 kroków do super nagród:

KROK 1 Kupuj niezawodne urządzenia grzewcze firmy Ariston

KROK 2 Zaloguj się na stronie Programu www.myariston.pl

KROK 3 Wejdź w zakładkę „Rejestracja sprzedaży” i wbij unikatowy kod, który znajdziesz pod zdrapką na naklejce.

Naklejki znajdziesz na każdym urządzeniu Ariston. Zbieraj naklejki i faktury, będą one potrzebne do weryfikacji Twoich punktów.

naklejka

KROK 4 Punkty natychmiast pojawiają się na Twoim koncie.

KROK 5 Zamów dowolną nagrodę z katalogu nagród po promocyjnej cenie 1 pln.

Aby w pełni korzystać z przywilejów Programu MY ARISTON, musisz zalogować się na stronie www.myariston.pl.

Jeśli nie masz jeszcze loginu i hasła to zapisz się w programie, korzystając z zakładki Zapisz się.
Jesteś instalatorem niezawodnej marki Ariston?

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy wyjątkowe promocje z nagrodami gwarantowanymi, rankingi i nagrodę główną dla najlepszych.
Już dziś zapraszamy Cię do śledzenia na bieżąco naszej strony i udziału w akcjach specjalnych.

Obiecujemy – będzie o co walczyć!

AKCJE SPECJALNE
Dla naszych najlepszych uczestników przygotowaliśmy super oferty, podczas których będziemy premiować rejestrację wybranych modeli urządzeń ARISTON niesamowitymi nagrodami. Dlatego rejestruj i sprawdzaj nasze nowości!

akcje specjalne

RANKINGI
Rejestruj urządzania, zgarnij unikalne nagrody i bądź pierwszy na mecie!

SZKOLENIA
Szkolenia Ariston to unikalna okazja zdobycia argumentów sprzedażowych, dzięki którym jeszcze łatwiej będziesz prowadził swój biznes. Pamiętaj, udział w szkoleniach premiowany jest dodatkowo!

PRZYSTĄP DO PROGRAMU
Zapisz się do programu już dziś. Jako uczestnik My Ariston będziesz na bieżąco informowany o naszych promocjach dzięki
dedykowanym newsletterom oraz SMS.

Warto być z nami!
Uczestnik, który przekroczy 2880 punktów standardowych na koncie My Ariston zyskuje status Eksperta Ariston.

Po przekroczeniu 7200 punktów standardowych Twój status zostaje zmieniony na Ekspert GOLD.

Doceniamy najlepszych, którzy wyróżniają się liczbą swoich rejestracji. W podziękowaniu za lojalność ta wyjątkowa grupa ma dostęp do pakietu dodatkowych korzyści:


 zostan ekspertem auto
Oklejenie samochodu – okleimy twoje auto lub też dopłacimy 900 zł do oklejenia twojego samochodu grafiką Ariston . Uwaga! oferta limitowana – dla pierwszych 40 Ekspertów którzy zamówią tą opcję. Zobacz więcej >>> 
 zostan ekspertem dyplom
Dyplom EKSPERT ARISTON – wszyscy nasi eksperci otrzymają w podziękowaniu od Ariston Thermo Polska dyplomy Eksperta, które zaświadczają o ich profesjonalizmie i doświadczeniu w pracy z marką Ariston.

Konferencje i wyjazdy dla ekspertów: zrealizowany wyjazd do Włoch i zwiedzanie nowoczesnej fabryki Ariston w Osimo przez 20 Ekspertów z Programu
zrealizowana konwencja inaugurująca wprowadzenie nowej serii kotłów kondensacyjnych ONE 21 czerwca 2017 r.

Nagroda marzeń: po przekroczeniu 4200 pkt uczestnik może wybrać sobie dowolną nagrodę, która podlega indywidualnej wycenie.

Śledź Swój status eksperta. Dzięki specjalnie przygotowanemu licznikowi możesz śledzić na bieżąco ile punktów brakuje Ci do wstąpienia, do elitarnego grona ekspertów.  zostan ekspertem ekspert 

Uczestnictwo w programie My Ariston to więcej korzyści dla Instalatora!

o programie

Nasza idea jest prosta – jako instalator pracujący na produktach Ariston dajesz ludziom jakość, pewność oraz bezpieczeństwo. Dlatego zależy nam na Twoim rozwoju i zapewnianiu Ci dostępu do wyjątkowo atrakcyjnych nagród. Niezależnie od tego, czy to Twoja kolejna edycja czy pierwsza z wielu – dla nas należysz do elitarnego grona i właśnie tak zamierzamy Cię traktować!

ZOBACZ JAK TO DZIAŁA

Naszym zdaniem najlepsze zasady to proste zasady, dlatego w My Ariston tylko kilka kroków dzieli Cię od nagród!

Kupuj niezawodne urządzenia grzewcze Ariston

Zaloguj się na www.myariston.pl

Odwiedź zakładkę „Rejestracja sprzedaży” i wpisz unikatowy kod, który znajdziesz pod zdrapką na naklejce

Zdobywaj punkty, które natychmiast trafiają na Twoje konto po każdej takiej rejestracji

Zamawiaj dowolną nagrodę z naszego katalogu

 

PAMIĘTAJ – naklejki potrzebne do rejestracji znajdziesz na każdym urządzeniu Ariston. Zawsze zbieraj naklejki oraz faktury, które będą niezbędne do weryfikacji Twoich punktów.

PRZEKONAJ SIĘ, ŻE TO NIE WSZYSTKO

Lubimy pozytywnie zaskakiwać, dlatego zawsze dbamy o to, aby organizować atrakcyjne Akcje Specjalne z super nagrodami, które tylko czekają na Ciebie! Dodatkowo jako uczestnik Programu My Ariston możesz liczyć na atrakcyjne szkolenia i aktualne informacje z branży, które sprawią, że będziesz jeszcze lepszy w tym co robisz. Wszystko dlatego, że zależy nam na Twoim rozwoju!

NAJLEPSZE DLA NAJLEPSZYCH

Jeżeli zdobędziesz więcej niż 2800 punktów standardowych w Programie staniesz się Ekspertem Ariston. Z kolei po przekroczeniu pułapu 7200 punktów standardowych zmienimy Twój status na Ekspert GOLD. Pamiętaj, że do statusu Ekspert nie wliczamy punktów promocyjnych. W ten sposób chcemy pokazać, że doceniamy najlepszych i mamy nadzieję, że i Ty dołączysz do tego elitarnego grona! Przekonaj się, że warto stać się najlepszym z najlepszych:

nagroda1

Oklejenie samochodu – okleimy Twój samochód lub dopłacimy 900 zł do oklejenia Twojego auta grafiką Ariston. Spiesz się, to oferta limitowana przeznaczona dla pierwszych 40 Ekspertów, którzy wybiorą tę opcję.

nagroda2

Dyplom EKSPERT ARISTON – to dokument, który potwierdza Twoje kompetencje, profesjonalizm oraz doświadczenie w pracy z marką Ariston.

nagroda3

Nagroda marzeń – po przekroczeniu 4200 punktów możesz wybrać dowolną nagrodę, którą wycenimy indywidualnie!

Śledź swój licznik na bieżąco, by wiedzieć kiedy staniesz się Ekspertem Ariston!

Przystąp do programu już teraz i ciesz się z wielu korzyści, jakie na Ciebie czekają!

 

Zarejestruj się


Zapoznaj się tutaj >> z aneksem nr. 1 z dnia 25.05.2022 r. do regulaminu Programu Motywacyjnego „MY ARISTON”.Programu Motywacyjnego „MY ARISTON”


§ 1
Pojęcia

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Program - Program Motywacyjny „MY ARISTON”, którego Organizatorem jest MPL VERBUM S.A.,
2. Organizator - MPL VERBUM S.A.z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-626, ul. Szelągowska 45A,
3. Sponsor – AristonThermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-408, ul. Pocieszka 3,
4. Uczestnik Programu – Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Programu prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu i instalacji kotłów gazowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „Uczestnikami”. Uczestnikiem Programu nie może być: osoba nabywająca Produkty jako konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, ani Autoryzowany Partner Handlowy, zwany dalej „APH” Sponsora, tj. podmiot, z którym Sponsor podpisał umowy handlowe bądź umowy o współpracy na rok 2021/2022, włączając w to podmioty powiązane kapitałowo z APH, właścicieli APH, pracowników i członków ich rodzin,
5. Formularz Zgłoszeniowy – formularz przygotowany przez Organizatora, dostępny na Stronie Internetowej Programu, którego wypełnienie przez Uczestnika oznacza chęć przystąpienia do Programu oraz akceptację niniejszego Regulaminu,
6. Towar Objęty Programem – Programem są objęte urządzenia grzewcze będące w ofercie AristonThermo Polska Sp z o.o., które zostały zakupione u Autoryzowanego Partnera Handlowego Sponsora w okresie trwania Programu i które zostały sprzedane przez AristonThermo Polska Sp.
z o.o. Towar Objęty Programem zawiera załącznik 1 do Regulaminu, w którym dodatkowo znajduje się informacja o wartościach punktowych zasileń indywidualnych kont Uczestników Programu związanych z rejestracją Towarów Objętych Programem. Programem nie są objęte akcesoria i systemy odprowadzania spalin , ani urządzenia które zostały sprzedane przez Sponsora na warunkach inwestycyjnych lub ekspozycyjnych,
7. Kod na etykiecie My Ariston – unikatowy kod umieszczony na etykiecie dołączonej do każdego kotła gazowego i pompy ciepła będącego w ofercie AristonThermo Polska Sp z o.o. Wzór etykiety zawiera załącznik 2 do Regulaminu,
8. Strona Internetowa Programu – strona stworzona na potrzeby Programu, dostępna pod adresem www.myariston.pl działająca w trakcie trwania Programu,
9. Nagrody – towary wymienione w Katalogu Nagród, które Uczestnik ma prawo nabyć w cenie 1,00 zł netto, po zgromadzeniu ilości punktów uprawniających do zakupu danej nagrody,
10. Punkty Promocyjne – jednostki systemu punktowego, przyznawane Uczestnikom Programu za zakup Towarów Objętych Programem oraz realizację Działań Objętych Programem, które Uczestnik może wykorzystać w celu zakupu Nagrody w cenie 1,00 zł netto,
11. Katalog Nagród – spis Nagród zawierający ich fotografie oraz wartości wyrażone w Punktach, udostępniany Uczestnikom na Stronie Internetowej Programu.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu jest MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, kod pocztowy 61-626, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000372990, kapitał zakładowy: 244.444,40 złotych, posiadającą numer REGON: 630922602 oraz numer NIP: 778-12-26-405.
2. Sponsorem Programu jest AristonThermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Pocieszka 3, kod pocztowy 31-408, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS 0000007774, kapitał zakładowy 12.000.000 PLN, NIP 676-13-45-098, REGON 351123877.
3. Program jest przedsięwzięciem promocyjnym Sponsora skierowanym do Uczestników Programu, którego organizację Sponsor zlecił Organizatorowi.
4. Czas trwania Programu obejmuje okres od 12 stycznia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. z możliwością przedłużenia. Ostateczny termin zamówienia nagród przez Uczestników upływa również 22 grudnia 2022 r. Wyjątkiem jest zamawianie przez Uczestnika urządzeń Ariston w promocji Oferta specjalna 10+1, w tym przypadku termin zamawiania upływa w dniu 30.11.2022 r. Ostateczny termin wydania Uczestnikom Nagród nastąpi w terminie 14 dni po ostatecznym terminie zamawiania nagród przez Uczestników programu., z uwzględnieniem par. 6p. 1 i 4.
5. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji upływa w terminie 35 dni od ostatniego dnia obowiązywania programu, z uwzględnieniem par. 6 p. 1 i 4.
6. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Punkty z poszczególnych promocji nie sumują się. Warunkiem sumowania się punktów jest informacja zawarta w regulaminie poszczególnych promocji.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Programie

1. Uczestnikami Programu są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Programu prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu i instalacji kotłów gazowych, które w ramach prowadzonej działalności instalują Towary Objęte Programem, a także spełniają postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikiem Programu nie może być: osoba nabywająca Produkty jako konsument
w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, ani Autoryzowany Partner Handlowy, zwany dalej „APH” Sponsora, tj. podmiot, z którym Sponsor podpisał umowy handlowe bądź umowy o współpracy na rok 2021/2022, włączając w to podmioty powiązane kapitałowo z APH, właścicieli APH, pracowników i członków ich rodzin .
3. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, akceptacja Regulaminu Programu My Ariston, który znajduje się na stronie www.myariston.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu i zakresie niezbędnym do realizacji programu motywacyjnego „MY ARISTON Kompania Grzewcza” jest warunkiem uczestnictwa w Programie My Ariston.
4. Organizator Programu w porozumieniu ze Sponsorem ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić rejestracji Uczestnika w Programie. Może też wykluczyć zarejestrowanego Uczestnika i unieważnić jego punkty, jeśli sposób ich zebrania nie jest zgodny z zasadami Programu lub działanie Uczestnika narusza zapisy Regulaminu lub dobre imię Sponsora.
5. Każdy Uczestnik otrzymuje od Organizatora login i hasło do indywidualnego konta na stronie www.myariston.pl, gdzie ewidencjonowane są zdobyte przez niego punkty w Programie.

§ 4
Zasady gry punktowej

1. Elementem Programu jest gra punktowa przeznaczona dla Uczestników Programu.
2. Gra punktowa polega na zbieraniu przez Uczestników Programu Punktów z tytułu zakupu i instalacji Towarów Objętych Programem w okresie Trwania Programu. Objęte rejestracją są produkty z datą faktury maksymalnie do 60 dni wstecz od momentu dokonywania rejestracji na indywidualnym koncie Uczestnika.
3. Naliczanie Punktów dla Uczestnika odbywa się następująco:
- Uczestnik samodzielnie rejestruje kody znajdujące się pod zdrapką na etykietach My Ariston, korzystając z formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Programu, kontaktując się
z infolinią Programu pod numerem tel. 61-825-07-85, wysyłając e-mail na adres info@myariston.pl, a także SMS pod numer +48 500171472 (w formacie mtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Rejestracja możliwa jest również drogą pocztową, poprzez wysłanie kopii etykiety z kodem na adres Organizatora. Kod z etykiety My Ariston może być zarejestrowany tylko jeden raz. W razie niemożności wprowadzenia kodu z etykiety należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem,
- Uczestnikowi Programu naliczane są na indywidualnym koncie Punkty Promocyjne zgodnie z punktacją z załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,
- Uczestnik zobowiązany jest zachować etykietę z zarejestrowanym kodem oraz fakturę VAT dokumentującą zakup przez okres 90 dni po zakończeniu Programu oraz przesłania ich na prośbę Organizatora.
- Paszport do wklejania zebranych przez uczestnika naklejek z produktów Ariston dostępny jest do samodzielnego wydruku na stronie Programu po zalogowaniu w zakładce Rejestracja sprzedaży
- Stan posiadanych punktów Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić na Stronie Internetowej Programu oraz pod numerem infolinii: 61 825 0785 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 17.00.
- Prawidłowo zarejestrowane punkty są od razu aktywne, to znaczy Uczestnik ma możliwość wykorzystania ich do zakupu Nagród w promocyjnej cenie 1zł plus VAT, jednak przed wydaniem nagrody Sponsor ma prawo do weryfikacji zdobytych punktów.
- Po uzyskaniu ilości Punktów odpowiadającej wybranej nagrodzie z Katalogu Nagród, Uczestnicy zyskują prawo do zamówienia u Organizatora wybranej nagrody oraz do nabycia jej od Organizatora w promocyjnej cenie 1 zł plus VAT,
- Zamówienie nagrody odbywa się na Stronie Internetowej Programu.
4. Sponsor zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji zdobytych punktów uczestnika w całym okresie trwania programu i w razie stwierdzenia nieprawidłowości do anulowania zdobytych punktów oraz wystąpienie o zwrot już wydanych nagród.
5. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem, zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na liście Towarów Objętych Programem, w szczególności dodawania i usuwania produktów objętych programem, czasowego wprowadzania innego przelicznika punktowego dla wszystkich lub wybranych pozycji asortymentowych spośród Towarów Objętych Programem oraz prowadzenia innych ciągłych lub czasowych promocji, rankingów, quizów i konkursów wykorzystujących obowiązujący w programie mechanizm naliczania punktów.
6. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowych Programu lub w specjalnej korespondencji w formie drukowanej lub elektronicznej kierowanej do Uczestników.
7. Ilość Towarów Objętych Programem, za które naliczane są Punkty Promocyjne jest nieograniczona.
8. Sumę zdobytych Punktów Uczestnik może rozdysponować na zakupy poszczególnych Nagród
w dowolny sposób i w dowolnym momencie trwania Programu.
9. Jeżeli liczba Punktów zebranych przez Uczestnika w Programie tj. w okresie od 12.01.2022 do 22.12.2022 jest mniejsza niż wyrażona w Punktach wartość którejkolwiek z Nagród, wszystkie Punkty Uczestnika zostają anulowane w dniu zakończenia Programu.
10. Jeżeli po dokonaniu zakupu Nagród saldo punktów pozostałych w dyspozycji uczestnika jest mniejsze niż wyrażona w punktach wartość którejkolwiek Nagrody, punkty te zostają anulowane w dniu zakończenia Programu.
11. Fotografie Nagród zamieszczone w Katalogu Nagród mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany, w porozumieniu z Uczestnikiem, nagrody na inną o takiej samej lub wyższej wartości, a w przypadku sprzętu elektronicznego na model o takich samych lub lepszych parametrach. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania, lub wycofania Nagrody przewidzianej w Katalogu, z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnicy zostanie poinformowany o tym fakcie. W przypadku, gdyby brak Nagrody ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia przez Uczestnika, zostanie on powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować, czy wybiera Nagrodę substytutywną wobec Nagrody zamówionej, czy zwrot punktów odpowiadających zamówionej Nagrodzie.
13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie możliwość zmiany katalogu nagród oraz punktacji nagród w trakcie trwania programu. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowych Programu lub w specjalnej korespondencji w formie drukowanej lub elektronicznej kierowanej do Uczestników.
14. Punkty mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny przelewany na karty VISA wg. odrębnych zasad dostępnych w regulaminie Konkursu My Ariston.
15. Nagrody zostaną dostarczone na adres Sponsora Programu lub bezpośrednio do Uczestnika na koszt Organizatora za pośrednictwem kuriera w następujących terminach:
- W przypadku nagród zamówionych w terminie od 1 do 15 danego miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,
- W przypadku nagród zamówionych w terminie od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca – w terminie do ostatniego dnia miesiąca następnego.
-W przypadku prowadzenia weryfikacji punktów okres ten jest liczony od dnia dostarczenia przez Uczestnika kompletnej dokumentacji (etykiety z kodami oraz kopie faktur) potwierdzającej uzyskanie odpowiedniej ilości punktów.
-Nagrody zostaną przekazane Uczestnikowi wraz z dowodem sprzedaży przez Przedstawiciela Sponsora lub bezpośrednio kurierem na jego adres.
-Sponsor i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody z powodu zmiany adresu Uczestnika Programu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Nagrody Uczestnikowi Programu oraz z powodu niemożności odbioru lub nieodebranie Nagrody przez Uczestnika Programu, z przyczyn niezależnych od Organizatora i Sponsorów.
16. Uczestnik Programu nie może przenosić punktów na osoby trzecie.
17. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu.

§ 5
Dodatkowe elementy Programu My Ariston Kompania Grzewcza

1. W ramach Programu Uczestnicy będą zapraszani do udziału w dodatkowych Akcjach specjalnych, promocjach, konkursach, rankingach.
2. Zasady akcji specjalnych, promocji, konkursów, rankingów przeprowadzanych na stronie www.myariston.pl określone będą każdorazowo w regulaminie stworzonym na potrzeby danej akcji.

§ 6
Rozpatrywanie reklamacji

1. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki, gdy przedmiotem reklamacji jest ilość dostarczonych Nagród.
2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Programu: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-625 Poznań, faksem na numer 61-82 50 781 lub mailowo na adres poczty elektronicznej biuro@verbum.com.pl.
3. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Organizatora wiadomości emailem lub faksem.
4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik Programu zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić odpowiednią adnotację w Protokole Przekazania Nagrody lub sporządzić protokół reklamacyjny. W takim przypadku Protokół Przekazania Nagrody lub protokół reklamacyjny podpisuje także kurier. Dokument ten jest niezbędny, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację. Brak zachowania wyżej wymienionej procedury skutkuje utratą prawa do złożenia reklamacji.
6. Uczestnik Programu, który otrzymał zakupioną Nagrodę, będącą przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest:
- odesłać reklamowaną Nagrodę w stanie kompletnym i w oryginalnym opakowaniu do Siedziby Organizatora na swój koszt,
- dołączyć do każdej reklamowanej Nagrody Protokół Przekazania Nagrody lub protokół reklamacyjny z podpisem kuriera
7. Reklamacje dotyczące wydanych Uczestnikom Programu nagród rozpatrywane są przez Organizatora w porozumieniu ze Sponsorem. Decyzje Sponsora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.
8. Reklamacji nie podlegają produkty:
- eksploatowane niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowane,
- z naruszoną konstrukcją spowodowaną ingerencją Uczestnika Programu.
9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar zostanie odesłany do Uczestnika Programu.
10. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie i nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy) od daty otrzymania towaru reklamowanego.
11. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Organizator może dokonać:
- naprawy wadliwego produktu,
- wymiany produktu na nowy, wolny od wad.
12. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu ze Sponsorem.
13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem, na życzenie Uczestnika Programu, zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.
14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony, bądź wymieniony produkt zostaje dostarczony Uczestnikowi Programu wraz z najbliższym zakupem innej Nagrody, bądź w przypadku braku zakupu lub zakończenia okresu trwania Programu – w terminie 21 dni liczonym od dnia uznania reklamacji.
15. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sponsora i Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
16. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród posiadających kartę gwarancyjną należy zgłaszać do producenta danej Nagrody, na adres znajdujący się w załączonej do Nagrody karcie gwarancyjnej.

§7
Postanowienia końcowe

1. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem może prowadzić komunikację z Uczestnikami Programu w formie drukowanej, elektronicznej i telefonicznej, organizować spotkania, na które będzie zapraszał wszystkich lub wybranych Uczestników Programu.
2. Każdy z Uczestników Programu może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa
w Programie. Z chwilą poinformowania Organizatora o rezygnacji uczestnictwo wygasa, tym samym Organizator przestaje wysyłać materiały dotyczące Programu, a Uczestnik traci prawo do zakupu Nagród.
3. Uczestnik Programu oświadcza, iż przed przystąpieniem do Programu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie.
4. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03). Administratorem danych osobowych Uczestników Programu pozyskanych w związku z jej realizacją jest Ariston Thermo Polska Sp. z o.o., ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, a firma MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań występuje w jego imieniu w ramach organizacji Programu. W ramach realizacji przedmiotu umowy Organizator może przetwarzać dane osobowe poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu (w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród), chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w innych celach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przesyłając oświadczenia na adres Organizatora lub Sponsora.
6. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Programu bądź wykluczenia Uczestnika z Programu, co wówczas wiąże się z anulowaniem dotychczas zebranych i niewykorzystanych Punktów oraz z zamknięciem indywidualnego konta Uczestnika Programu. O powyższym fakcie Uczestnik Programu zostanie poinformowany pisemnie przez Organizatora.
7. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są w siedzibie Organizatora i Sponsora.
8. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Katalogu Nagród. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w grze punktowej Uczestnicy Programu zostaną poinformowani pisemnie, pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. Wszelkie informacje dotyczące Programu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
10. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
11. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
12. Wszystkie pytania dotyczące Programu można kierować na adres Organizatora.
13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia Uczestników Programu.

Lista produktów premiowanych dostępna jest w zakładce "PRODUKTY PREMIOWANE" tutaj >>

Naklejka My Ariston:
naklejka

KONTAKT

Infolinia (poniedziałek - piątek / 9:00 - 17:00)
Telefon: 500 171 472 
E-mail: info@ariston-oneteam.pl