Regulamin konkursu

REGULAMIN Konkursu wiedzy z zakresu produktów i technologii z branży grzewczej o nazwie „MY ARISTON”.

§ 1
Pojęcia

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin - dokument określający zasady uczestnictwa w Konkursie wiedzy z zakresu produktów i technologii z branży grzewczej o nazwie „MY ARISTON”, realizowanym każdego dnia w okresie od 12.01.2022 r. do 22.12.2022 r. wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników Programu Motywacyjnego „MY ARISTON Kompania Grzewcza”, zwanego dalej Programem „MY ARISTON”, organizowanego przez MPL Verbum SA, którzy ponadto spełniają warunki niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Konkursu - MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372990, kapitał zakładowy: 244 444,40 zł.,
3. Sponsor Konkursu: AristonThermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-408, ul. Pocieszka 3
4. Cel Konkursu – cel Konkursu stanowi promowanie wiedzy i podnoszenie kompetencji uczestników z zakresu produktów i technologii z branży grzewczej poprzez wyłonienie każdego dnia Laureatów Konkursu, którzy danego dnia wykażą się najlepszą wiedzą i udzielą najszybciej, licząc od momentu rozpoczęcia Konkursu, poprawnych odpowiedzi na pytanie lub pytania Konkursowe. Uczestnicy w ramach Konkursu rywalizują o Nagrody, o których mowa
w ust. 6 poniżej.
5. Punkty Promocyjne – punkty naliczone Uczestnikom zgodnie z regulaminem Programu
Motywacyjnego „MY ARISTON”
6. Nagrody – nagrody w Konkursie stanowią zasilenia pieniężne kart pre-paid w wysokości odpowiednio: 450 zł - Nagroda I-szego Stopnia, 240 zł - Nagroda II-go Stopnia, 225 zł - Nagroda III-go Stopnia, 180 zł - Nagroda IV-go Stopnia, 150 zł - Nagroda V-go Stopnia, 125 zł - Nagroda VI-go Stopnia, 75 zł - Nagroda VII-go Stopnia. Przekazanie nagród nastepuje na drodze wymiany, na odpowiednią wartość zasilenia karty pre-paid, punktów promocyjnych uzyskanych przez Uczestnika w programie MY ARISTON i będących w momencie gry
o nagrody w Konkursie w jego dyspozycji,
7. Liczba nagród możliwych do zdobycia każdego dnia trwania Konkursu jest ograniczona (limit nagród) i wynosi odpowiednio: 20 Nagród I-go Stopnia, 25 - Nagród II-go Stopnia, 30 Nagród III-go Stopnia, 35 Nagród IV-go Stopnia, 40 Nagród V-go Stopnia, 45 nagród, Nagród VI-go Stopnia, 50 Nagród VII-go Stopnia.
8. Strona Internetowa Konkursu - strona stworzona na potrzeby Konkursu, dostępna pod adresem www.myariston.pl , działająca w trakcie trwania Konkursu.

§ 2
Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie zarejestrowany uczestnik Programu Motywacyjnego „MY ARISTON”, organizowanego przez MPL Verbum SA, który ponadto spełnia warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności, warunek określony w ust. 3 poniżej.
2. Udział w Konkursie jest dla Uczestników dobrowolny.
3. Do udziału w Konkursie w danym dniu jego trwania Uczestnik może przystąpić w dowolnym momencie, od 12.01.2022 r. do 22.12.2022 r., pod warunkiem zgromadzeniu w Programie „MY ARISTON” i posiadania na swoim koncie w Programie iloci punktów promocyjnych odpowiadającej wartości Nagrody w Konkursie, o którą Uczestnik zamierza grać.
4. Gra o nagrody w Konkursie w każdym dniu jego trwania polega na tym, że Uczestnik po zalogowaniu się na stronie internetowej Konkursu www.myariston.pl za pomocą loginu i hasła otrzymanego od Organizatora, wybiera nagrodę, o którą chce grać, klikając na pole z napisem „Gram o nagrodę” umieszczone przy wizerunku danej Nagrody. Następnie odpowiada na zadane mu pytanie lub pytania konkursowe poprzez wybranie właściwej jego zdaniem odpowiedzi spośród kilku podanych propozycji lub samodzielne wpisanie odpowiedzi w odpowiednim polu formularza i zatwierdzenie odpowiedzi przyciskiem „Wyślij”. Momentem udzielenia odpowiedzi na pytanie lub pytanie konkursowe jest moment zarejestrowania przez serwer Organizatora Konkursu wypełnionego i zatwierdzonego formularza z odpowiedziami Uczestnika na pytanie lub pytania konkursowe.
5. Uczestnik może grać o nagrody w każdym dniu trwania Konkursu, o ile w tym dniu spełnia warunki niniejszego regulaminu, w tym warunek określony w ust. 3., przy czym w jednym dniu trwania konkursu Uczestnik może zagrać o nagrodę tylko jeden raz.
6. Każdy dzień Konkursu trwa od godz. 00:01 do 24:00.
7. Laureatami Konkursu w ramach poszczególnych limitów nagród, zostaną Uczestnicy, którzy wykażą się najlepszą wiedzą z dziedziny technologii i produktów z branży grzewczej, to jest osoby, które danego dnia najszybciej – licząc od godziny rozpoczęcia Konkursu w danym dniu - udzielą prawidłowych odpowiedzi na zadane im pytanie lub pytania Konkursowe, Liczba Laureatów Konkursu w danym dniu Konkursu nie może przekroczyć liczby (limitu nagród) wskazanej w par. 1 ust. 8 dla poszczególnych kategorii nagród.
8. Konkurs w danym dniu jego trwania ulega rozstrzygnięciu i zakończeniu w momencie, gdy laureatom przyznane zostaną wszystkie nagrody w ramach limitów nagród wskazanych w par.. 1 ust. 8 lub o godzinie 24.00 danego dnia. Nagrody, które nie zostały wygrane w danym dniu przepadają i nie zwiększają limitów nagród w kolejnych dniach trwania Konkursu.
9. Nagroda wybrana przez Uczestnika, który został laureatem Konkursu w danym dniu, zostanie dostarczona Uczestnikowi przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wyłonienia laureatów Konkursu, w formie przelewu na przedpłaconą kartę pre-paid, a konto punktowe Uczestnika Konkursu w Programie Motywacyjnym „MY ARISTON” zostanie pomniejszone o odpowiadającą wartości nagrody ilość punktów promocyjnych: Nagroda
I-szego Stopnia – 900 Punktów Promocyjnych, Nagroda II-go Stopnia – 480 Punktów Promocyjnych, Nagroda III-go Stopnia – 450 Punktów Promocyjnych, Nagroda IV-go Stopnia – 360 Punktów Promocyjnych, Nagroda V-go Stopnia – 300 Punktów Promocyjnych, Nagroda VI-go Stopnia – 250 Punktów Promocyjnych, Nagroda VII-go Stopnia – 150 Punktów Promocyjnych.

§ 3
Opodatkowanie nagród otrzymywanych przez Uczestników

1. Nagrody Konkursowe uzyskane przez Uczestników Konkursu, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanycm podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości Nagrody, pobieranym i odprowadzanym przez organizatora. W związku z tym każda nagroda wydawana przez Organizatora Konkursu zostanie przed jej przekazaniem Uczestnikowi pomniejszona o wartość podatku dochodowego (10% wartości nagrody), który zostanie przesłany do odpowiedniego urzędu skarbowego.

§ 4
Postępowanie reklamacyjne

2. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w danym dniu jego trwania.
3. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Konkursu: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań, faksem na numer 61-8250781 lub mailowo na adres poczty elektronicznej biuro@verbum.com.pl. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Organizatora wiadomości emailem. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie i nie dłuższym niż 10 dni roboczych (termin podstawowy) od daty zgłoszenia reklamacji.
5. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Partnera i Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. W przypadku kwestii nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują zasady Programu Motywacyjnego „MY ARISTON”, w ramach którego organizowany jest niniejszy Konkurs.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego „MY ARISTON”, w szczególności
w celach przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, opublikowania listy Laureatów na stronie internetowej Konkursu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród Laureatom.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla celów i w sposób, opisany w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, lecz ich nie wyrażenie uniemożliwia udział
w Konkursie.
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych odbywa się przed
zalogowaniem się na Stronie Internetowej Konkursu www.myariston.pl

KONTAKT

Infolinia (poniedziałek - piątek / 9:00 - 17:00)
Telefon: 500 171 472 
E-mail: info@ariston-oneteam.pl