Programu Motywacyjnego „MY ARISTON”

§ 1
Pojęcia

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Program - Program Motywacyjny „MY ARISTON”, którego Organizatorem jest MPL VERBUM S.A.,
2. Organizator - MPL VERBUM S.A.z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-626, ul. Szelągowska 45A,
3. Sponsor – AristonThermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-408, ul. Pocieszka 3,
4. Uczestnik Programu – Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Programu prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu i instalacji kotłów gazowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „Uczestnikami”. Uczestnikiem Programu nie może być: osoba nabywająca Produkty jako konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, ani Autoryzowany Partner Handlowy, zwany dalej „APH” Sponsora, tj. podmiot, z którym Sponsor podpisał umowy handlowe bądź umowy o współpracy na rok 2020/2021, włączając w to podmioty powiązane kapitałowo z APH, właścicieli APH, pracowników i członków ich rodzin,
5. Formularz Zgłoszeniowy – formularz przygotowany przez Organizatora, dostępny na Stronie Internetowej Programu, którego wypełnienie przez Uczestnika oznacza chęć przystąpienia do Programu oraz akceptację niniejszego Regulaminu,
6. Towar Objęty Programem – Programem są objęte urządzenia grzewcze będące w ofercie AristonThermo Polska Sp z o.o., które zostały zakupione u Autoryzowanego Partnera Handlowego Sponsora w okresie trwania Programu i które zostały sprzedane przez AristonThermo Polska Sp.
z o.o. Towar Objęty Programem zawiera załącznik 1 do Regulaminu, w którym dodatkowo znajduje się informacja o wartościach punktowych zasileń indywidualnych kont Uczestników Programu związanych z rejestracją Towarów Objętych Programem. Programem nie są objęte akcesoria i systemy odprowadzania spalin , ani urządzenia które zostały sprzedane przez Sponsora na warunkach inwestycyjnych lub ekspozycyjnych,
7. Kod na etykiecie My Ariston – unikatowy kod umieszczony na etykiecie dołączonej do każdego kotła gazowego i pompy ciepła będącego w ofercie AristonThermo Polska Sp z o.o. Wzór etykiety zawiera załącznik 2 do Regulaminu,
8. Strona Internetowa Programu – strona stworzona na potrzeby Programu, dostępna pod adresem www.myariston.pl działająca w trakcie trwania Programu,
9. Nagrody – towary wymienione w Katalogu Nagród, które Uczestnik ma prawo nabyć w cenie 1,00 zł netto, po zgromadzeniu ilości punktów uprawniających do zakupu danej nagrody,
10. Punkty Promocyjne – jednostki systemu punktowego, przyznawane Uczestnikom Programu za zakup Towarów Objętych Programem oraz realizację Działań Objętych Programem, które Uczestnik może wykorzystać w celu zakupu Nagrody w cenie 1,00 zł netto,
11. Katalog Nagród – spis Nagród zawierający ich fotografie oraz wartości wyrażone w Punktach, udostępniany Uczestnikom na Stronie Internetowej Programu.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu jest MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A, kod pocztowy 61-626, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000372990, kapitał zakładowy: 244.444,40 złotych, posiadającą numer REGON: 630922602 oraz numer NIP: 778-12-26-405.
2. Sponsorem Programu jest AristonThermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Pocieszka 3, kod pocztowy 31-408, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS 0000007774, kapitał zakładowy 12.000.000 PLN, NIP 676-13-45-098, REGON 351123877.
3. Program jest przedsięwzięciem promocyjnym Sponsora skierowanym do Uczestników Programu, którego organizację Sponsor zlecił Organizatorowi.
4. Czas trwania Programu obejmuje okres od 15 stycznia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia. Ostateczny termin zamówienia nagród przez Uczestników upływa również 22 grudnia 2021 r. Wyjątkiem jest zamawianie przez Uczestnika urządzeń Ariston w promocji Oferta specjalna 10+1, w tym przypadku termin zamawiania upływa w dniu 30.11.2021 r. Ostateczny termin wydania Uczestnikom Nagród nastąpi w terminie 14 dni po ostatecznym terminie zamawiania nagród przez Uczestników programu., z uwzględnieniem par. 6p. 1 i 4.
5. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji upływa w terminie 35 dni od ostatniego dnia obowiązywania programu, z uwzględnieniem par. 6 p. 1 i 4.
6. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Punkty z poszczególnych promocji nie sumują się. Warunkiem sumowania się punktów jest informacja zawarta w regulaminie poszczególnych promocji.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Programie

1. Uczestnikami Programu są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Programu prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu i instalacji kotłów gazowych, które w ramach prowadzonej działalności instalują Towary Objęte Programem, a także spełniają postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikiem Programu nie może być: osoba nabywająca Produkty jako konsument
w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, ani Autoryzowany Partner Handlowy, zwany dalej „APH” Sponsora, tj. podmiot, z którym Sponsor podpisał umowy handlowe bądź umowy o współpracy na rok 2020/2021, włączając w to podmioty powiązane kapitałowo z APH, właścicieli APH, pracowników i członków ich rodzin .
3. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, akceptacja Regulaminu Programu My Ariston, który znajduje się na stronie www.myariston.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu i zakresie niezbędnym do realizacji programu motywacyjnego „MY ARISTON Kompania Grzewcza” jest warunkiem uczestnictwa w Programie My Ariston.
4. Organizator Programu w porozumieniu ze Sponsorem ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić rejestracji Uczestnika w Programie. Może też wykluczyć zarejestrowanego Uczestnika i unieważnić jego punkty, jeśli sposób ich zebrania nie jest zgodny z zasadami Programu lub działanie Uczestnika narusza zapisy Regulaminu lub dobre imię Sponsora.
5. Każdy Uczestnik otrzymuje od Organizatora login i hasło do indywidualnego konta na stronie www.myariston.pl, gdzie ewidencjonowane są zdobyte przez niego punkty w Programie.

§ 4
Zasady gry punktowej

1. Elementem Programu jest gra punktowa przeznaczona dla Uczestników Programu.
2. Gra punktowa polega na zbieraniu przez Uczestników Programu Punktów z tytułu zakupu i instalacji Towarów Objętych Programem w okresie Trwania Programu. Objęte rejestracją są produkty z datą faktury maksymalnie do 60 dni wstecz od momentu dokonywania rejestracji na indywidualnym koncie Uczestnika.
3. Naliczanie Punktów dla Uczestnika odbywa się następująco:
- Uczestnik samodzielnie rejestruje kody znajdujące się pod zdrapką na etykietach My Ariston, korzystając z formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Programu, kontaktując się
z infolinią Programu pod numerem tel. 61-825-07-85, wysyłając e-mail na adres info@myariston.pl, a także SMS pod numer +48 500171472 (w formacie mtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Rejestracja możliwa jest również drogą pocztową, poprzez wysłanie kopii etykiety z kodem na adres Organizatora. Kod z etykiety My Ariston może być zarejestrowany tylko jeden raz. W razie niemożności wprowadzenia kodu z etykiety należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem,
- Uczestnikowi Programu naliczane są na indywidualnym koncie Punkty Promocyjne zgodnie z punktacją z załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,
- Uczestnik zobowiązany jest zachować etykietę z zarejestrowanym kodem oraz fakturę VAT dokumentującą zakup przez okres 90 dni po zakończeniu Programu oraz przesłania ich na prośbę Organizatora.
- Paszport do wklejania zebranych przez uczestnika naklejek z produktów Ariston dostępny jest do samodzielnego wydruku na stronie Programu po zalogowaniu w zakładce Rejestracja sprzedaży
- Stan posiadanych punktów Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić na Stronie Internetowej Programu oraz pod numerem infolinii: 61 825 0785 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 17.00.
- Prawidłowo zarejestrowane punkty są od razu aktywne, to znaczy Uczestnik ma możliwość wykorzystania ich do zakupu Nagród w promocyjnej cenie 1zł plus VAT, jednak przed wydaniem nagrody Sponsor ma prawo do weryfikacji zdobytych punktów.
- Po uzyskaniu ilości Punktów odpowiadającej wybranej nagrodzie z Katalogu Nagród, Uczestnicy zyskują prawo do zamówienia u Organizatora wybranej nagrody oraz do nabycia jej od Organizatora w promocyjnej cenie 1 zł plus VAT,
- Zamówienie nagrody odbywa się na Stronie Internetowej Programu.
4. Sponsor zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji zdobytych punktów uczestnika w całym okresie trwania programu i w razie stwierdzenia nieprawidłowości do anulowania zdobytych punktów oraz wystąpienie o zwrot już wydanych nagród.
5. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem, zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na liście Towarów Objętych Programem, w szczególności dodawania i usuwania produktów objętych programem, czasowego wprowadzania innego przelicznika punktowego dla wszystkich lub wybranych pozycji asortymentowych spośród Towarów Objętych Programem oraz prowadzenia innych ciągłych lub czasowych promocji, rankingów, quizów i konkursów wykorzystujących obowiązujący w programie mechanizm naliczania punktów.
6. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowych Programu lub w specjalnej korespondencji w formie drukowanej lub elektronicznej kierowanej do Uczestników.
7. Ilość Towarów Objętych Programem, za które naliczane są Punkty Promocyjne jest nieograniczona.
8. Sumę zdobytych Punktów Uczestnik może rozdysponować na zakupy poszczególnych Nagród
w dowolny sposób i w dowolnym momencie trwania Programu.
9. Jeżeli liczba Punktów zebranych przez Uczestnika w Programie tj. w okresie od 15.01.2021 do 22.12.2021 jest mniejsza niż wyrażona w Punktach wartość którejkolwiek z Nagród, wszystkie Punkty Uczestnika zostają anulowane w dniu zakończenia Programu.
10. Jeżeli po dokonaniu zakupu Nagród saldo punktów pozostałych w dyspozycji uczestnika jest mniejsze niż wyrażona w punktach wartość którejkolwiek Nagrody, punkty te zostają anulowane w dniu zakończenia Programu.
11. Fotografie Nagród zamieszczone w Katalogu Nagród mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany, w porozumieniu z Uczestnikiem, nagrody na inną o takiej samej lub wyższej wartości, a w przypadku sprzętu elektronicznego na model o takich samych lub lepszych parametrach. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania, lub wycofania Nagrody przewidzianej w Katalogu, z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnicy zostanie poinformowany o tym fakcie. W przypadku, gdyby brak Nagrody ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia przez Uczestnika, zostanie on powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować, czy wybiera Nagrodę substytutywną wobec Nagrody zamówionej, czy zwrot punktów odpowiadających zamówionej Nagrodzie.
13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie możliwość zmiany katalogu nagród oraz punktacji nagród w trakcie trwania programu. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowych Programu lub w specjalnej korespondencji w formie drukowanej lub elektronicznej kierowanej do Uczestników.
14. Punkty mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny przelewany na karty VISA wg. odrębnych zasad dostępnych w regulaminie Konkursu My Ariston.
15. Nagrody zostaną dostarczone na adres Sponsora Programu lub bezpośrednio do Uczestnika na koszt Organizatora za pośrednictwem kuriera w następujących terminach:
- W przypadku nagród zamówionych w terminie od 1 do 15 danego miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,
- W przypadku nagród zamówionych w terminie od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca – w terminie do ostatniego dnia miesiąca następnego.
-W przypadku prowadzenia weryfikacji punktów okres ten jest liczony od dnia dostarczenia przez Uczestnika kompletnej dokumentacji (etykiety z kodami oraz kopie faktur) potwierdzającej uzyskanie odpowiedniej ilości punktów.
-Nagrody zostaną przekazane Uczestnikowi wraz z dowodem sprzedaży przez Przedstawiciela Sponsora lub bezpośrednio kurierem na jego adres.
-Sponsor i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody z powodu zmiany adresu Uczestnika Programu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Nagrody Uczestnikowi Programu oraz z powodu niemożności odbioru lub nieodebranie Nagrody przez Uczestnika Programu, z przyczyn niezależnych od Organizatora i Sponsorów.
16. Uczestnik Programu nie może przenosić punktów na osoby trzecie.
17. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu.

§ 5
Dodatkowe elementy Programu My Ariston Kompania Grzewcza

1. W ramach Programu Uczestnicy będą zapraszani do udziału w dodatkowych Akcjach specjalnych, promocjach, konkursach, rankingach.
2. Zasady akcji specjalnych, promocji, konkursów, rankingów przeprowadzanych na stronie www.myariston.pl określone będą każdorazowo w regulaminie stworzonym na potrzeby danej akcji.

§ 6
Rozpatrywanie reklamacji

1. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacjiw terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki, gdy przedmiotem reklamacji jest ilość dostarczonych Nagród.
2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Programu: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-625 Poznań, faksem na numer 61-82 50 781 lub mailowo na adres poczty elektronicznej biuro@verbum.com.pl.
3. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Organizatora wiadomości emailem lub faksem.
4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik Programu zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić odpowiednią adnotację w Protokole Przekazania Nagrody lub sporządzić protokół reklamacyjny. W takim przypadku Protokół Przekazania Nagrody lub protokół reklamacyjny podpisuje także kurier. Dokument ten jest niezbędny, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację. Brak zachowania wyżej wymienionej procedury skutkuje utratą prawa do złożenia reklamacji.
6. Uczestnik Programu, który otrzymał zakupioną Nagrodę, będącą przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest:
- odesłać reklamowaną Nagrodę w stanie kompletnym i w oryginalnym opakowaniu do Siedziby Organizatora na swój koszt,
- dołączyć do każdej reklamowanej Nagrody Protokół Przekazania Nagrody lub protokół reklamacyjny z podpisem kuriera
7. Reklamacje dotyczące wydanych Uczestnikom Programu nagród rozpatrywane są przez Organizatora w porozumieniu ze Sponsorem. Decyzje Sponsora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.
8. Reklamacji nie podlegają produkty:
- eksploatowane niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowane,
- z naruszoną konstrukcją spowodowaną ingerencją Uczestnika Programu.
9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar zostanie odesłany do Uczestnika Programu.
10. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie i nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy) od daty otrzymania towaru reklamowanego.
11. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Organizator może dokonać:
- naprawy wadliwego produktu,
- wymiany produktu na nowy, wolny od wad.
12. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu ze Sponsorem.
13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem, na życzenie Uczestnika Programu, zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.
14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony, bądź wymieniony produkt zostaje dostarczony Uczestnikowi Programu wraz z najbliższym zakupem innej Nagrody, bądź w przypadku braku zakupu lub zakończenia okresu trwania Programu – w terminie 21 dni liczonym od dnia uznania reklamacji.
15. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sponsora i Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
16. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród posiadających kartę gwarancyjną należy zgłaszać do producenta danej Nagrody, na adres znajdujący się w załączonej do Nagrody karcie gwarancyjnej.

§7
Postanowienia końcowe

1. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem może prowadzić komunikację z Uczestnikami Programu w formie drukowanej, elektronicznej i telefonicznej, organizować spotkania, na które będzie zapraszał wszystkich lub wybranych Uczestników Programu.
2. Każdy z Uczestników Programu może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa
w Programie. Z chwilą poinformowania Organizatora o rezygnacji uczestnictwo wygasa, tym samym Organizator przestaje wysyłać materiały dotyczące Programu, a Uczestnik traci prawo do zakupu Nagród.
3. Uczestnik Programu oświadcza, iż przed przystąpieniem do Programu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie.
4. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03). Administratorem danych osobowych Uczestników Programu pozyskanych w związku z jej realizacją jest Ariston Thermo Polska Sp. z o.o., ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, a firma MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań występuje w jego imieniu w ramach organizacji Programu. W ramach realizacji przedmiotu umowy Organizator może przetwarzać dane osobowe poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu (w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród), chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w innych celach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przesyłając oświadczenia na adres Organizatora lub Sponsora.
6. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Programu bądź wykluczenia Uczestnika z Programu, co wówczas wiąże się z anulowaniem dotychczas zebranych i niewykorzystanych Punktów oraz z zamknięciem indywidualnego konta Uczestnika Programu. O powyższym fakcie Uczestnik Programu zostanie poinformowany pisemnie przez Organizatora.
7. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są w siedzibie Organizatora i Sponsora.
8. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Katalogu Nagród. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w grze punktowej Uczestnicy Programu zostaną poinformowani pisemnie, pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. Wszelkie informacje dotyczące Programu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
10. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
11. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
12. Wszystkie pytania dotyczące Programu można kierować na adres Organizatora.
13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia Uczestników Programu.

Lista produktów premiowanych dostępna jest w zakładce "PRODUKTY PREMIOWANE" tutaj >>

Naklejka My Ariston:
naklejka

myaroston logo

Pobierz aplikację
My Ariston na App Store.

appstore

Pobierz aplikację
My Ariston na Google Play.

appstore

Napisz do nas.

myaroston service